Poznaj HDK

Opis działalności instytucji kulturyKim jesteśmy, co robimy

Hrubieszowski Domu Kultury jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Hrubieszów.  Działa w oparciu o Ustawę z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późniejszymi zmianami oraz Statut nadany Uchwałą Rady Miasta Hrubieszowa. Jako instytucja kultury posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miejskiej w Hrubieszowie pod numerem 401111992 w 1992r.

HDK jest miejscem animacji i wielotorowych działań kulturalnych, integrujących społeczność lokalną, zapewniającym różnorodne formy spędzania wolnego czasu oraz wszechstronnie edukującym do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Hrubieszowski Dom Kultury powstał w 1968 roku i od tej pory prowadzi formy zajęć skierowane głównie do społeczności lokalnej. Od roku 1986 HDK funkcjonuje w obecnym obiekcie.
Jako instytucja kultury zajmuje centralne miejsce w promowaniu dziedzictwa kulturowego oraz  upowszechnianiu  kultury na Ziemi Hrubieszowskiej zgodnie ze Statutem takie jak:

 • ochronę i kultywowanie lokalnych wartości kulturowych
 •  inicjowanie aktywności kulturalnej mieszkańców oraz przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • współtworzenie i ochronę dóbr kultury

Założenia statutowe realizowane są poprzez wielofunkcyjną działalność zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego w oparciu także o własny program. Skupia się na realizacji zadań w zakresie  upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i oświatowej poprzez funkcjonowanie kół, zespołów artystycznych, klubów zainteresowań, jako stałych form pracy oraz organizację konkursów, przeglądów, festiwali z zakresu teatru, tańca, recytacji, plastyki,  muzyki i rękodzieła.

Organizuje  środowiskowe i ponadlokalne imprezy powiatowe, wojewódzkie, ogólnokrajowe i międzynarodowe w ramach oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego.

Stałe formy pracyZapraszamy do udziału w zajęciach

 • Dziupla Artystyczna” – świetlica środowiskowa
 • Dziecięce grupy baletowe
 • Zajęcia teatralne
 • Koła plastyczne
 • Hrubieszowski Klub Fantastyki
 • Zajęcia wokalne
 • Warsztaty „Stare, Nowe”
 • Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej – konsultacje indywidualne (dorośli)
  • Pracownia Tkacka
 • Zespół tańca ludowego
 • Zumba Kids
 • Hrubieszowski Klub Fantastyki
 • Pracownia Tkacka
 • Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej – konsultacje indywidualne
 • Grupa integracyjna „Niepokonani”
 • Hrubieszowski Klub Kolekcjonera
 • Klub Złotego Wieku
 • Warsztaty artystyczne
 • „Radość uczenia się przez całe życie”  – Montessori dla seniorów
 • Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej – konsultacje indywidualne (seniorzy)