Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Hrubieszowskiego Domu Kultury

Dostępność cyfrowa

Hrubieszowski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Hrubieszowskiego Domu kultury http://www.hdk-hrubieszow.pl

Hrubieszowski Dom Kultury (w skrócie HDK)

 • Telefon: +48 84 696 26 15
 • Fax: +48 84 696 47 44
 • E-mail: hrubieszow@op.pl
 • Adres korespondencyjny: ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-30

Strona internetowa www.hdk-hrubieszow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre rozwiązania techniczne strony są oparte o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Hrubieszowskiego Domu Kultury,
 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Hrubieszowskiego Domu Kultury,
 • multimedia nie mają transkrypcji tekstowej: zostały opublikowane przed 2018-09-23,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

 • obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • mapa strony.

Strona nie posiada: 

 • opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
 • audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 • możliwości zmiany kontrastu i wielkości czcionki

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Wioleta Czerniak i Jolanta Głowacz, mail: hdk.hrubieszow@op.pl

Kontaktować można się także pod numerem telefonu: +48 84 696 26 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna 

Budynek użyteczności publicznej – Hrubieszowski Domu Kultury zlokalizowany jest przy ul. 3 Maja 7 w Hrubieszowie. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy 3 Maja, gdzie przy schodach znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez dwoje nierozsuwalnych automatycznie drzwi.

Z tyłu budynku znajduje się parking, gdzie wyznaczone są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Przestrzenie komunikacyjne budynku posiadają bariery poziome i pionowe. Osoba na wózku może dotrzeć tylko na parter. Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne i jedną podziemną, niedostępną dla osób niezatrudnionych. Na parterze znajduje się platforma dla wózków inwalidzkich umożliwiająca dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro prowadzą szerokie schody, brak jest windy.

Dom Kultury zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Poziomy budynku:

Poziom -1 (Podziemie)

– pomieszczenia techniczne niedostępne dla osób niezatrudnionych

Poziom 0 (Parter):

– przestrzeń dostępna dla użytkowników

– galeria wystaw

Strefa wejścia głównego

hol wejściowy zaprojektowany został jako przestrzeń dwukondygnacyjna. Przylegają do niego szatnie. Do przestrzeni tej przylegają ogólnodostępne toalety, kasa kinowa, pomieszczenia administracyjne i wejście do części widowiskowej. Sala widowiskowa posiada stałą widownię na 413 osób oraz scenę z kieszenią i przestrzenią obsługi technicznej.

Poziom +1 (Pierwsze Piętro):

– toalety na pierwszym piętrze zgrupowano wokół wspólnego pionu,

– pokoje biurowe pracowników zajmujących się działalnością programową

– sala konferencyjna

– pracownia tkacka, plastyczna, świetlica.

– sala baletowa

– pracownia tkacka, plastyczna, świetlica.

– pokój socjalny z aneksem i magazynek.